Mezinárodní den muzeí nejen v Muzeu hlavního města Prahy

Ve středu 18. května si všichni příznivci historie a umění připomenou díky nejrůznějším akcím Mezinárodní den muzeí, jehož letošní téma zní:.„Muzeum a kulturní krajina“.Muzeum hlavního města Prahy otevře návštěvníkům přo této příležitosti zdarma hlavní budovu muzea a Zámecký areál Ctěnice.

Muzeum hlavního města Prahy na počátku 20. stol. Foto: Unknown - Commors Wikimedia

Muzeum hlavního města Prahy na počátku 20. stol.
Foto: Unknown – Commors Wikimedia

 

Hlavní budova muzea bude veřejnosti přístupná od 9 do 18 hodin a návštěvníci si budou moci prohlédnout stálé expozice. Zpřístupněny budou také výstavy: Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů, Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled a výstava Negrelliho viadukt – 170 let od zahájení stavby, která je umístěna před hlavní budovou muzea. V rámci výstavy Břevnov – ve stínu kláštera je připraven slosovatelný pracovní list, který návštěvníky provede výstavou ‒ ta navazuje na úspěšný cyklus z historie pražských čtvrtí. Po vyplnění pracovního listu se mohou zájemci zúčastnit slosování a vylosovaní obdrží doprovodnou publikaci k této výstavě.

Zámecký areál Ctěnice návštěvníkům nabízí nejen stálé expozice, ale také výstavu Večerníček slaví 50 let. Zpřístupněn bude také zámecký park a zámecké zahradnictví. Zámecký areál Ctěnice bude otevřen od 10 do 18 hodin.

Květinový jarmark v Zámeckém areálu Ctěnice Foto:Zámek Ctěnice - MHMP, oficiální zdroj

Víkendové tipy
Foto:Zámek Ctěnice – MHMP, oficiální zdroj

 

Další informace o Muzeu hlavního města Prahy získáte zde

 

 

Dále, do muzeí dále

Do všech svých objektů zve zdarma i Národní muzeum, Národní galerie  pak na do všech stálých expozic i na výstavy mimo výstavu o Karlu IV.

 

Muzea a kulturní krajina

Muzea na celém světě oslaví 18. května Mezinárodní den muzeí, který byl ustaven v roce 1977 a letos si připomeneme jeho 39 výročí. ICOM tradičně doporučuje muzeím oslavit tento den umožněním volného vstupu do svých expozic

MDM banner Oficiální zdroj: ICOM

Téma Muzea a kulturní krajina spojuje přírodovědné i humanitní přístupy. Kulturní krajina představuje stále se měnící a rozvíjející prostor. Její identitu utváří geologické vrstvy proměňované působením času a také lidstva. Jednotlivci i celá společnost jsou odpovědní za ochranu a péči o ni. Tento úkol spadá i na muzea, která pečují o předměty a příklady hmotného i nehmotného dědictví.

Stanovením tématu Muzea a kulturní krajina upozorňujeme na odpovědnost muzeí, která musí hrát v oblasti péče o prostor, ve kterém žijeme, aktivnější roli. Úloha muzeí spočívá ve sledování kulturního dědictví kolem nás, i když se nachází vně zdí jednotlivých institucí. Musejí zcela přirozeně rozšiřovat působení za své hranice, pečoval o dědictví, jež nás obklopuje v našem životě. V tomto ohledu je také nezbytné zamyslet se nad způsobem péče. Muzea dosud byla zvyklá především sbírat, konzervovat, zpracovávat a vystavovat, svou práci omezovala často pouze na sbírky. Pohled dovnitř je ale nezbytné obohatit o rozhled směrem ven a rozšířit portfolio zodpovědnosti také o péči o kulturní dědictví, udržet vztah muzealizovaných předmětů s jejich původním prostředím a mít stále na paměti, že i k tomuto prostředí musíme chovat respekt.
Zvoleným tématem zdůrazňujeme existenci vztahu mezi muzei a prostorem. Muzea mají být centry rozvoje péče o kulturní dědictví v krajině kolem nás. Péče o kulturní dědictví má environmentální význam, napomáhá propagovat ohleduplnost k rozvoji jeho identity. Muzea spolupracují se všemi entitami, s veřejnými i soukromými činiteli, a mohou tak účinně vzbudit zájem různých skupin. Zároveň předávají vědomosti, zvyšují všeobecné znalosti o prostředí, v němž žijeme, a přispívají k uvědomění si důvodů proč je chránit.

Krajina se stále vyvíjí a není možné ji zmrazit v jednom okamžiku a muzealizovat. Ochranou ale zabráníme jejímu ničení, deformování nebo úpadku. Muzea pomáhají dokumentovat stav krajiny v určitou chvíli, poukazují na nejdůležitější hodnoty.

V České republice existuje celá řada muzeí, jejichž působnost přesahuje hranice budov. Nesou odpovědnost za celé krajinné areály a musí účinně pečovat jak o jejich přírodní podstatu, tak o historický odkaz, který v sobě nesou. Zároveň věnují pozornost i elementárním nárokům na zajištění bezpečnosti takových prostor a objektů.

Mezinárodní den muzeí slavíme od roku 1977. Mezinárodní rada muzeí ICOM prosadila jeho zavedení s cílem poukázat na význam muzeí pro rozvoj společnosti a jejich stále rostoucí význam. V roce 2014 se oslav MDM účastnil rekordní počet 35.000 muzeí ve 145 zemích světa.
Více o Mezinárodním dni muzeí najdete na www.czech.icom.museum a www.imd.icom.museum.

 

Zdroj: MHMP, NG v Praze, Národní muzeum, ICOM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.