Rekonstrukce Národního muzea byla oficiálně zahájena

V pondělí 20. dubna 2015 za přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky a ministra kultury Daniela Hermana předalo Národní muzeum svou Historickou budovu Sdružení M-P-I Národní muzeum, jež vyhrálo tendr na její rekonstrukci. Může tak začít tolik potřebná a očekávaná záchrana této jedinečné národní kulturní památky.

Národní muzeum Foto: NM, oficiální zdroj

Po rekonstrukci, která je plánována na 42 měsíců. dojde zároveň k propojení novorenesanční Historické budovy s Novou budovou Národního muzea. Podle slov vedení muzea tak vznikne v centru Prahy unikátní muzejní komplex otevřený a vstřícný všem skupinám návštěvníků. „Dnešním dnem skončila dlouhá a náročná přípravná fáze rekonstrukce a začíná vlastní oprava. Pracovníky Národního muzea čeká několik let náročné, ale krásné práce. Mohu veřejnosti slíbit, že všichni uděláme maximum pro to, aby se Národní muzeum co nejdříve znovu otevřelo a záviděl nám ho celý svět,“ sdělil při této příležitosti své pocity generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

 

Proč je nutná rekonstrukce Historické budovy Národního muzea?

Budova Národního muzea byla dokončena v roce 1891 podle návrhu architekta Josefa Schulze. Jednalo se o velkoryse řešený muzejní palác a zároveň symbolické místo naší vlasti. Od roku 1891 však budova nebyla výrazněji opravována, naopak v průběhu doby byla opakovaně a těžce poškozována. V roce 1945 ji zasáhla německá bomba, v roce 1968 se stala terčem střel sovětských vojáků a v 70. letech došlo k narušení její statiky při budování trasy metra A. Zároveň byla necitlivě odříznuta od Václavského náměstí a Vinohrad magistrálou a začala trpět prašností a vibracemi.

Při hledání místa pro stavbu muzejní budovy formuloval v roce 1864 zemský sněm požadavek, aby stála na místě, které by „od středu města nebylo příliš vzdálené, avšak přece tiché a klidné, ze všech stran svobodné a přístupné“ a „jehož čistota a klidnost proudem života všedního příliš rušena býti nemá“. Realita v 21. století je však úplně jiná. Muzejní budova již přestala být technologicky a provozně vhodná. Je ve velmi špatném stavu. V roce 2011 bylo dokonce ze strany Hasičského záchranného sboru doporučeno ji pro návštěvníky uzavřít. Také expozice již byly zastaralé a postrádaly ucelenou koncepci.

 

Cesta k rekonstrukci

Po rekonstrukci Historické budovy Národního muzea volaly generace muzejníků. Rozhodla o ní však až vláda Jiřího Paroubka, která dne 7. 6. 2006 schválila potřebné finanční prostředky. Bezodkladně se pak rozběhly přípravné práce. Bylo zapotřebí z budovy vystěhovat milióny sbírkových předmětů, pro které musely být vybudovány nové depozitáře v Terezíně a Horních Počernicích. Zároveň bylo nutné přemístit pracovníky do Nové budovy (bývalého Federálního shromáždění). Ta byla Národnímu muzeu přidělena na základě usnesení vlády z podzimu roku 2006. Především však bylo potřeba pečlivě připravit vlastní rekonstrukci – dokončit potřebné průzkumy, pasportizace a studii. V roce 2011 pak byl hotov projekt k získání stavebního povolení. Zde však došlo k prvnímu zdržení, když Ministerstvo kultury rozhodlo o redukci finančních prostředků a uložilo Národnímu muzeu změnit projekt. V roce 2013 bylo Národní muzeum připraveno vypsat výběrové řízení na zhotovitele generální rekonstrukce. Muselo však vyčkat na schválení zadávacích podmínek vládou. K ustanovení hodnotící komise pak došlo až dne 13. 11. 2013. Komise začala bezodkladně pracovat a již 18. 11. 2013 byly otevřeny obálky s nabídkami uchazečů. Svou práci komise dokončila v říjnu roku 2014, kdy vybrala nejvýhodnější nabídku. Národní muzeum však čelilo několika správním řízením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která iniciovali neúspěšní uchazeči. Všechna však byla nakonec ukončena ve prospěch Národního muzea, a tak dne 15. 4. 2015 mohlo dojít k podpisu smlouvy s vítězným Sdružením M-P-I Národní muzeum, složeným z firem Metrostav, Průmstav a Imos Brno. V pondělí 20. dubna tak mohla být budova slavnostně předána zhotoviteli rekonstrukce. „Jsem opravdu velice rád, že jsme se konečně dostali k tomuto rozhodujícímu kroku, tedy že skutečně začíná rekonstrukce Historické budovy Národního muzea,“ přivítal výsledek několikaletého snažení ministr kultury ČR Daniel Herman.

 

Proměna Národního muzea v moderní muzejní komplex

Novorenesanční budova architekta Josefa Schulze byla pro muzejní účely postavena velice kvalitně. Při rekonstrukci nebude zásadním způsobem měněna její původní dispozice. Přesto však budova pro návštěvníky dozná několika změn. Budou zastřešena obě muzejní nádvoří, což vytvoří prostor pro vystavení velkorozměrných exponátů, ale také místo pro kavárnu, koncerty a společenské akce. Zpřístupněna bude kupole budovy, ze které je nádherný pohled na celou Prahu. Propojením Historické budovy s Novou budovou podzemní chodbou vznikne moderní muzejní komplex otevřený a vstřícný všem skupinám návštěvníků.

Součástí proměny Národního muzea je pochopitelně i vybudování nových expozic. Zachován bude koncept historicko-přírodovědného muzea, expozice však budou tvořit jeden komplexní celek a vyprávět ucelený příběh za použití moderních metod a technologií. Muzeum bude mít několik návštěvnických okruhů a zohlední specifické potřeby různých skupin návštěvníků. Zvláštní pozornost bude věnována vzdělávání a komunikaci s dětmi a mládeží. V Historické budově vznikne i „Klenotnice Národního muzea“ s těmi nejvzácnějšími exponáty ze sbírek muzea, v Nové budově pak velkorysá multimediální expozice „Země a život“ a „Dětské muzeum“ zaměřené na nejmenší návštěvníky. Samozřejmostí budou restaurace, kavárny, muzejní obchody, kongresové sály, učebny pro školy, dětské a odpočinkové koutky. Výstavní plocha muzea se díky rekonstrukci zvětší téměř dvojnásobně.

 

Památková obnova budovy a restaurování umělecko-řemeslných děl

Příprava celkové obnovy Historické budovy Národního muzea probíhala již od počátku v úzké spolupráci Národního muzea a Národního památkového ústavu, kterému přísluší odborný památkový dohled. „Podmínkou pro realizaci obnovy jedné z nejvýznamnějších budov naší neorenesance je vzájemný respekt a spolupráce všech zúčastněných stran, zejména investora, projektanta a památkové péče. Lze zodpovědně konstatovat, že při přípravě předprojektové i všech stupňů projektové dokumentace celkové obnovy Národního muzea tomu tak je. Základem obnovy je pak shoda na pietní obnově vnější podoby muzea i zachování a obnovení charakteristické náročné úpravy interiérů určených veřejnosti, včetně všech složek výzdoby, vybavení historickými svítidly a to včetně dobového zpracování užitých materiálů,“ uvedl ke spolupráci institucí a ke koncepci obnovy Pavel Jerie, vedoucí odboru péče o památkový fond Generálního ředitelství Národního památkového ústavu.

Podkladem pro seznamy výtvarných a umělecko-řemeslných děl, která budou restaurována, i částí a prvků, které budou obnoveny odbornými řemeslnými kapacitami, se stala podrobná inventarizace. Historické mobiliární vybavení bude uchováno, odborně opraveno a v budově znovu využito. Detailní projektová dokumentace pro provedení stavby, jejíž součástí jsou Předběžné restaurátorské záměry pro všechna díla obnovovaná v restaurátorském režimu s podrobnými nároky na restaurátorské průzkumy, kvalifikaci restaurátorů, postupy i dokumentaci, stejně jako nároky na ochranu či odstrojení, byly řešeny v úzké a příkladné spolupráci s Národním památkovým ústavem i výkonným orgánem státní památkové péče – Magistrátem hl. m. Prahy.

 

Realizace rekonstrukce a nových expozic

Stavbu realizuje Sdružení M-P-I Národní muzeum, složené z firem Metrostav, Průmstav a Imos Brno, které ve výběrovém řízení nabídlo cenu 1 636 365 865,51 Kč včetně DPH. Všichni členové sdružení mají bohaté zkušenosti s obnovou historických objektů. Jeho vedoucí účastník Metrostav rekonstruoval řadu památkově chráněných budov v celé ČR. V Praze to byly v poslední době Klementinum 1. etapa, Fantova kavárna na hlavním nádraží nebo Hotel Imperial. Práce jsou plánovány na 42 měsíců. Zahájeny budou pasportem (dokumentací stavu budovy) a ochranou uměleckých prvků, a následně započnou vlastní stavební a restaurátorské činnosti. Rekonstrukce by tak dle smlouvy se zhotovitelem měla být hotová do října 2018, tedy v roce 200letého výročí založení instituce. Národní muzeum by chtělo budovu velkého architektonického, uměleckého a historického významu zpřístupnit veřejnosti ke konci roku 2018, i pokud se do této doby nepodaří zrealizovat všechny plánované expozice.

Na nové expozice je vyčleněn samostatný rozpočet ve výši cca 483 000 000 Kč. V současné době je již kompletně připravena architektonická soutěž na výběr hlavního architekta nových expozic, která bude vypsána bezodkladně po jejím schválení ze strany Ministerstva kultury České republiky.

 

Zdroj: Národní muzeum

 

Douška redakce

Budeme tedy doufat, že tentokrát nebudou hrát hlavní roli finance, a nejnižší nabídka bude i tou nejkvalitnější, neboť v případě národní kulturní památky by jakékoliv kompromisy, ať už ve stavebních pracích nebo použitém materiálu, mohly napáchat nevratné škody. Národní muzeum má necitlivých zásahů za sebou již víc než dost. A my staromilci se budeme těšit, že přes všechny moderní plány zcela nezmizí historický duch budovy a snad se nám při procházce mezi muzejními exponáty bude opět nad hlavami tyčit v celé své majestátnosti nejznámější a nejvyhledávanější exponát – kostra plejtváka myšoka, bez níž by naše muzeum ztratilo část svého genia loci a stalo by se jedním z mnoha, sice možná světovým, ale ne svým, tedy naším Národním.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.