Divadlo Komedie aktérem hořké frašky grantové komise

Příchod nového roku očekává stále častěji mnoho kulturních organizací s obavami o svou existenci. Aktuálně stojí na prahu nicoty pražské Divadlo Komedie specializující se na hry východních dramatiků. Důvodem je zminimalizování dotace pro letošní rok a nulové dotace pro léta následující. Proč? Repertoár má prý podle grantové komise průměrnou úroveň! Nu, ještěže naše politické spektrum včetně magistrátní mašinérie vykazuje samé geniální mozky, když si je v tak hojném počtu hýčkáme ze svých daní a může proto posoudit podle svých kvalit i dotační žádosti.

Prázdné sály -  Noční můra ředitelů a souborů divadel i diváků Foto: Divadlo Komedie, oficiální zdroj

Prázdné sály – Noční můra ředitelů a souborů divadel i diváků
Foto: Divadlo Komedie, oficiální zdroj

 

Snaha zkomercializovat kulturu je cestou do pekel. Kde není kultura zavládne dříve nebo později zákon džungle a z myslících bytostí se stávají biologické preparáty, které zajímá jen uspokojení základních životních potřeb. A to za každou cenu. To jen na vysvětlení pro ty, kteří do divadel, koncertních síní a galerií nechodí a považují jejich částečné dotování státem, potažmo obcemi za plýtvání jejich daněmi.

Pokud by si na sebe kulturní instituce měla vydělat, musela by razantně zvýšit vstupné. A je zcela jasné, že titíž „lidoví ochránci daní“ by křičeli, co už si ti umělci nenaúčtují a obyčejný člověk si pak kulturu nemůže dovolit.

Není od věci si v této souvislosti připomenout i vládní sliby po „sametu“, které nám měly garantovat to, že si každý občan sám a dobrovolně zvolí, zda část jeho daní bude směřovat do oblasti kultury, na obnovu památek nebo do církevního sektoru. A teď tu my, skálopevní ateisté jen zíráme, kolik z našich daní a především bez našeho souhlasu mizí ve chřtánu největšího přežitku doby – církví.

Tolik na úvod a nyní dáme slovo řediteli Divadla Komedie Vojtěchu Štěpánkovi, který vydáním tiskového prohlášení reaguje na rozhodnutí grantové komise, nad jehož zněním a dopady se výše zamýšlíme. Ostatně podobného „fundovaného“ vysvětlení zamítnutí dotace se dočkal v letošním roce i filmový festival Febiofest. Nu, ještěže máme nejrůznější soutěže krásy, aby mohly dotace putovat na to, co národ skutečně kulturně a inteligenčně obohatí. Nebo že by pro příští rok ne?

 Divadlo Komedie - interiér Foto: Divadlo Komedie, oficiální zdroj

 

 

z.s. DIVADLO COMPANY.CZ, d.s.

Provozovatel Divadla Komedie

Lazarská 15/7

110 00 Praha1

www.divadlokomedie.eu

 

V Praze dne 10.12.2015

 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

 

 „REAKCE NA ROZHODNUTÍ GRANTOVÉ KOMISE“

 

 

Divadlo Company.cz žádalo na další provozování Divadla Komedie:

Pro rok 2016: 14.000.000 Kč, návrh komise: 4.700.000 Kč.

Pro rok 2017: 14.000.000 Kč, návrh komise: 0 Kč

Pro rok 2018: 14.000.000 Kč, návrh komise: 0 Kč

Pro rok 2019: 14.000.000 Kč, návrh komise: 0 Kč

Pro rok 2020: 14.000.000 Kč, návrh komise: 0 Kč

 

            Rozhodnutí grantové komise vnímáme jako dovršení trvalé snahy úzkého spektra odborné veřejnosti zabránit našemu divadelnímu spolku provozovat Divadlo Komedie.

            Grantová komise má pro udělení likvidační dotace chabé vysvětlení (i když letos alespoň nějaké):

            GK: „Přes proklamativní prohlášení vykazuje repertoár inscenačně průměrnou úroveň.“

            Říci, že repertoár vykazuje inscenačně průměrnou úroveň nám zní jako velmi laické a povrchní onálepkování našich průběžných uměleckých výsledků. Ať už si ale pod pojmem „průměr“ představíme cokoliv, je to snad po třech a půl letech budování souboru a jeho uměleckého směřování důvod znemožnit mu jeho další pokračování? Které soubory, včetně toho vedeného zde v Komedii Dušanem Pařízkem, byly po třech letech hotovým, vyprofilovaným souborem dosahujícím špičkové úrovně? A které soubory takové úrovně dosáhnou? Ty, které dostanou dostatek času a prostředků. Nám taková šance byla odepřena.

            Takto ohodnotit soubor po třech a půl letech práce a na základě toho mu nedovolit pokračovat, působí jako fatální neodbornost, či úmysl.

 

           GK: „Tento rozpor mezi suverénní manifestační strategií vedení divadla a jeho skutečnými výsledky zesiluje nedůvěru v další umělecké plánování.“

            Suverénní manifestační strategii si překládáme jako dobrou propagaci, díky níž dokážeme plnit sál na neznámé autory. Skutečné výsledky jsou:

  1. a) Návštěvnost trvale vyšší než 75% při okrajové dramaturgii
  2. b) 17 premiér – většinou českých či světových, často za účasti autorů
  3. c) Započatá spolupráce na mezinárodní úrovni, která Komedii může přinést možnost vícezdrojového financování a městu Praze evropskou prestiž
  4. d) Pravidelný a objevný doprovodný program
  5. e) Více než 250 uskutečněných akcí v kalendářním roce
  6. f) To vše za velmi nízké náklady (oproti předchozímu provozovateli jde o rozdíl větší než 3 miliony Kč na rok)

 

            Je těžké vše výše popsané přehlédnout či nevidět. Nevíme, jaké jiné skutečné výsledky grantová komise vidí.

            Je vůbec s podivem, že nějaké argumenty „zesilují“ nedůvěru v náš projekt? Nejdříve by měly zaznít argumenty, které takovou nedůvěru probouzejí, ale vzhledem k dlouhodobé tendenci odstranit nás z Divadla Komedie je pro komisi zcela přirozené použít termín „zesilovat“, neboť tato obecně přijímaná nedůvěra v nás vznikla dříve, než jsme v Komedii odehráli první představení. A tato nedůvěra je statusem quo, z něhož se při jakémkoliv hodnocení naší práce vychází.

            GK: „Na základě předložené koncepce pro rok 2016 navrhujeme dílčí podporu, aby žadatel mohl důstojně dokončit svůj umělecký plán pro stávající sezonu 2015/16.“

            Částka 4.700.000,- Kč rozhodně negarantuje zakončení sezony a už vůbec ne důstojné. Celkový objem financí pro jeden kalendářní rok se pohybuje kolem 18 milionů korun. Dá se tedy usoudit, že jeden měsíc provozování DK stojí necelé dva miliony korun.

            Při povinnosti si k přidělené částce vydělat cca 1,5 milionu korun můžeme předpokládat hospodaření o objemu cca 6,2 milionu, což v reálném provozu Komedie znamená tři a půl měsíce. Čili o dokončení sezony nemůže být řeč.

            Je tedy velmi pravděpodobné, že Divadlo Komedie bude v dohledné době zavřené. Grantová komise svým rozhodnutím vydává signál, že bude lepší mít Komedii zavřenou, než aby byla Komedie nadále divácky velmi žádanou, a i dle grantové komise „záslužnou, přínosnou a žádoucí“ scénou.

            GK: „S další grantovou podporou spjatou s prostorem Divadla Komedie doporučujeme vyčkat do rozhodnutí o dalším uživateli divadla, které je třeba učinit co nejdříve, nejlépe na přelomu let 2015/2016 nebo zkraje roku 2016.“
           
S poslední formulací odpadá i bájný argument (v souvislosti s neodůvodněným nepřidělením grantu Komedii v uplynulém roce často opakovaným), že na Komedii není v grantovém balíku dost peněz. Zjevně je, ale ne pro Divadlo Company.cz.

 

CO BUDE DÁLE S KOMEDIÍ?

            V těchto dnech jednáme o finanční podpoře našeho projektu se zástupci soukromého sektoru. Platí dohoda s Magistrátem, že pokud budeme schopni náš projekt nadále financovat, bude nám umožněno být nadále podnájemcem i provozovatelem Divadla Komedie.

            V tuto chvíli nebudeme předjímat, jaké prostředky a na jak dlouhou dobu budeme schopni zajistit. 

 

JAK TO VIDÍME MY

            Grantová komise zcela přehlíží veřejný zájem a orientuje se jen dle svého osobního vkusu. Velmi nás mrzí, že „odborníci“ nevidí, jakých průběžných výsledků Komedie po třech letech našeho působení dosáhla. Vytvořili jsme čitelnou a jedinečnou divadelní značku v rámci celopražské divadelní nabídky. Uvádíme tituly neznámých autorů, celkové dramaturgické směřování se dá označit jako okrajové a objevné, a přesto jsme schopni takovým titulům zajistit dobrou návštěvnost. Naše divadlo je srozumitelné širokému spektru diváků, aniž by bylo podbízivé.

            Snaha co nejvíce zkomplikovat naše působení v Komedii počala ihned ve chvíli našeho vítězství ve výběrovém řízení na podnájemce a provozovatele DK. Tendenční smýšlení o nás, naší práci a našich výsledcích bylo ze strany části odborné veřejnosti již v onu chvíli více než zřetelné.

            Nesouhlasíme také s tím, že expertní tým grantové komise je anonymní. Jak můžeme vědět, že jsou projekty hodnoceny skutečnými odborníky, když nevíme, o koho jde, a není možné zjistit, jak kdo z nich projekt bodoval? Jak můžeme mít jistotu, že anonymní hodnotitelé nejsou předkladateli dobře obodovaných projektů? Anonymní skupina se přímo podílí na přerozdělení obrovské sumy veřejných peněz, což může znamenat, že anonymita zakrývá buď jejich neodbornost, či jejich vlastní zájem. Pokud existuje argument, že anonymita zabraňuje vzniku jakýchkoliv tlaků na dané osoby, pak se domníváme, že nyní – když je jejich práce hotova, mohou být jména členů komise zveřejněna

 

 Jak věc vidí velvyslanci i osobnosti kulturního života?

Jaké budou reakce diváků i zástupců zemí, s jejichž dramatiky Divadlo Komedie české diváky seznamuje? Přečtěte si reakce z roku 2014, kdy se dotační krácení divadla dotklo poprvé.

„V roce 2014 nám nebyla přidělena víceletá dotace na provozování DK v letech 2016 až 2019 a to bez udání důvodu. Reakce některých významných osobností a mezinárodních institucí jsme předložili grantové komisi. Bez efektu…“

 

VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V ČESKÉ REPUBLICE

j.e. Grażyna Bernatowicz

Vážený pane řediteli, 

dovolte mi, abych vyjádřila svou podporu Divadlu Komedie, potažmo Vašemu sdružení Divadlo Company.cz jakožto jeho provozovateli. Zpráva o tom, že by mohla být činnost divadla ve stávající koncepci ohrožena, mě velice nepříjemně zaskočila.

Po celou dobu svého působení v Praze sleduji ojedinělou dramaturgickou linii divadla a jsem potěšena množstvím polských her v jeho repertoáru – řada z nich je uváděna v české premiéře. Vaše divadlo velmi výrazně přispívá k obohacení kulturního života v Praze, a vzhledem k tomu, že základem jakékoliv spolupráce musí být vzájemné porozumění, hraje díky svému programovému zaměření významnou roli v posilování vzájemných vztahů mezi společnostmi zemí našeho regionu. Pokud by muselo divadlo v lednu 2016 ukončit svoji činnost, domnívám se, že by došlo k významnému ochuzení kulturní nabídky pro Pražany. 

            Protože vím, že Vaše divadlo kromě uvádění polských divadelních her rovněž ve velké míře spolupracuje s polskými divadelníky, lze jeho působení na poli kulturním přirovnat k tomu, o co se snažíme my diplomaté na poli na poli mezinárodní politiky. Přeji Vám proto, aby Vám bylo umožněno pokračovat v úspěšné činnosti „velvyslance“ polské a také středo- a východoevropské dramatické tvorby v českém divadelním prostředí.

 

VELVYSLANECTVÍ MAKEDONSKÉ REPUBLIKY V ČESKÉ REPUBLICE

j.e. Paskal Stojčeski

Vážený pane řediteli. S hlubokou lítostí jsem přijal Vaši zprávu o hrozícím zániku pražského Divadla Komedie. Z tohoto důvodu bych rád tímto dopisem vyjádřil podporu Divadlu Komedie ve snaze o získání dotací nezbytných pro jeho další působení.

Tento rok jsem měl to potěšení s Vámi spolupracovat, kdy jsme na popud a zásluhou divadla měli tu šest českým divákům představit divadelní drama „Divoké maso“ makedonského scénáristy Gorana Stefanovského v podání českého režiséra Jana Novotného, na jejíž premiéře nechyběl ani samotný autor. Je mi potěšením konstatovat, že premiéra sklidila veliký úspěch, z hlediska hereckých výkonů a spokojenosti diváků. Po představení se uskutečnila malá recepce, kde se mohli diváci seznámit s autorem, herci a režisérem, ale také strávit příjemný čas v dobré společnosti. Celý program večera proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných právě zásluhou skvělé spolupráce s Vámi.

Zároveň bych rád vyzdvihl, že si velice cením zájmu divadla o makedonskou divadelní scénu, a zejména jejího přínosu pro šíření povědomí o makedonské kultuře, ale i o kultuře řady dalších malých i velkých států světa. Věřím a doufám, že se divadlo Komedie bude i nadále zajímat o kulturu balkánských států, a že i nadále bude moci nemalým dílem přispívat k vzájemné mezinárodní kulturní výměně, která sbližuje národy a vytváří tak příhodné prostředí pro vzájemné porozumění, sbližování a spolupráci.

Na závěr mi dovolte Vám a celému Vašemu týmu popřát mnoho úspěchu v pracovním i osobním životě a dlouhá léta Vašeho působení v Praze.

 

ROBERT TALARCZYK

Ředitel a režisér Teatru Slakiego v Katowicích

Pražské divadlo Komedie je jedním z našich důležitých uměleckých partnerů v Evropě, jediným v České republice. Vzájemná spolupráce vyplývá ze společného názoru na divadlo, způsobu jeho realizace: týmová práce a výběr nejlepších textů dramatické literatury.

Vážíme si dosavadní umělecké činnosti pražského divadla, zejména inscenování polských autorů. Považuji za velký úspěch, že se nám podařilo představit divákům zde v Katowicích jejich výjimečnou inscenaci Słobodziankovy Naší třídy. Česká inscenace byla dobře přijata jak diváky, tak kritiky. Do budoucna plánujeme další spolupráci a uměleckou výměnu.

Velmi by mě mrzelo, kdyby započatá spolupráce s tímto pražským divadlem měla být ukončena z důvodu nedostatku finančních prostředků. Nezbytná finanční podpora pro nás bude signálem, že budeme moct pokračovat v naplánovaných aktivitách společné, v mezinárodním týmu, a vytvářet jednu ze součástí evropského kulturního dědictví.

 

MARIUSZ SZCZYGIEŁ

Novinář a spisovatel

Divadlo Komedie systematicky prezentuje polské drama, spolupracuje s polskými umělci i divadly a vzhledem k tomu, že je toho druhu jediným divadlem v celé ČR, je institucí nenahraditelnou. Mezinárodní kulturní dialog musí být podporován a rozvíjen. V době, kdy se Evropa svou úřední mocí snaží stimulovat evropské národy k vzájemné interakci a k hledání společných témat, je takto přirozená, umělecká a občanská iniciativa Divadla Komedie vzácná a udivuje mě, že stát postrádá nástroj k jejímu udržení.

Činnost Divadla Komedie přesahuje běžný provoz repertoárového divadla. Jeho idea Centra východní dramatiky je velmi potřebná a já se přimlouvám za její podporu, a to bez ohledu na to, jestli toto divadlo umělecky odpovídá vkusu několika osob v grantové komisi.

 

GORAN STEFANOVSKI

Dramatik a profesor Canterbury Christ Church University

V lednu letošního roku se mi dostalo velké cti a příležitosti vidět v Divadle Komedie premiéru mé hry Divoké maso. Strávil jsem několik dní s milými lidmi z tohoto divadla a trochu je poznal. Zpozoroval jsem vzácný talent, skvělou uměleckou integritu a radostné odevzdání. Divadlo Komedie, to je mladá, energická a ambiciózní skupina a jejich vize budoucnosti si zaslouží být plně podporována. S úctou a pozdravy Goran Stefanovski.

 

MGR. MARIA MAGDALENA NOWAKOWSKA, PH.D.

Katedra středoevropských studií FF UK v Praze

S velkou lítostí se k nám dostala zpráva o možném výpadku finančních příjmů z prostředků hlavního města Prahy pro Divadlo Komedie. Nemáme mnoho informací, jaké zastupitelstvo města vedou k zastavení toku dotací, které jsou tak velmi potřebné k bezproblémovému fungování divadla. Pražští polonisté s Divadlem Komedie spolupracují již několik let. Naše společné vztahy se posilují od doby, kdy se Divadlo Komedie (později s rozšířeným titulem Centrum východní dramatiky) začalo soustředit na inscenace autorů pocházejících z regionu středovýchodní Evropy, a co je pro nás nejdůležitější – polských autorů. Stačí jmenovat stále hraná a úspěšná představení Mezi náma dobrý Doroty Masłowské – dnes asi v Evropě nejznámější polské žijící autorky, Past Tadeusze Różewicze, Naše třída Tadeusze Słobodzianka, Testosteron Andrzeje Saramonowicze či Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce od Bogusława Schaeffera.

Díky působení a živým divadelním adaptacím Divadla Komedie mají naši studenti možnost se setkat se současnou dramaturgií regionu středovýchodní Evropy. Rády bychom zdůraznili, že Divadlo Komedie, které inscenuje představení tohoto typu, se tak přičiňuje o popularizaci dramaturgie střední Evropy. Ta, z pohledu dnes panujících tendencí na uvádění ne příliš rozumných komedií západních autorů a s ohledem na sledovanost, by neměla šanci na realizaci v komerčních divadlech nastavených na vytváření zisku.

Chtěli bychom na tomto místě zdůraznit, že divadlo, které vedete, prokazuje v dnešní době velmi důležité poslání a didaktickou činnost. Hodnověrné umění potřebuje finanční podporu. Udržujeme proto v sobě naději, že zastupitelstvo hlavního města tomu také porozumí a přizná Divadlu Komedie adekvátní dotace, aby mohlo nadále provozovat svou činnost v dosavadní podobě.

 

SERGEJ AFANSJEV

Umělecký šéf Novosibirského městského činoherního divadla, Prezident a vedoucí katedry herectví a režie Novosibirského státního divadelního institutu

Na jaře roku 2014 mě Divadlo Komedie pozvalo do Prahy za účelem seznámení se s vedením divadla a hereckým souborem. Realizace cesty si vyžádala určité finanční prostředky a čas na zorganizování této cesty, neboť pracuji v Novosibirsku a jsem dostatečně vytížený.

Měl jsem možnost shlédnout dvě představení divadla, blíže se seznámit s herci a vedením a velmi mě překvapila jeho vysoká umělecká úroveň. Našli jsme společnou řeč a ujistili se v tom, že máme zájem o aktivní spolupráci. Byly navrženy dvě linie naší spolupráce: divadelní výměna (hostování Divadla Komedie v Novosibirsku) a vytvoření řady představení (inscenací současné ruské dramatiky) – v mé režii a v režii absolventů Novosibirského státního divadelního institutu.

Považuji naše společné plány za zásadní a ze své strany jsem připraven poskytnout potřebnou podporu. Do této podpory zahrnuji jednak možnosti svého divadla (Novosibirské městské činoherní divadlo pod vedením Sergeje Afanasjeva), jednak možnosti, které nabízí Novosibirský státní divadelní institut, kde zaujímám funkci prezidenta a vedoucího katedry herectví a režie.

Bohužel, v těchto dnech jsem se dozvěděl, že Divadlo Komedie nemá v danou chvíli jistotu existence a domluva vzájemné spolupráce je tedy odložena na neurčito. Vzhledem k tomu, že mezinárodní projekty vyžadují důkladnou přípravu a vícezdrojové financování, ohrožuje tato situace realizaci výše zmíněných plánů.

Ze své zkušenosti také vím, že je velmi těžké najít partnerské divadlo, s kterým by bylo možné naplánovat dlouhodobou spolupráci a tím získat prostor pro cennější umělecké výsledky.

V nabídce Divadla Komedie jsem viděl šanci, jak opět obnovit spolupráci se Západem, což je důležité zvláště v současné komplikované politické situaci, jejímž důsledkem se Rusko stále více izoluje od západního světa. O to víc apeluji na to, aby byla další existence Divadla Komedie důsledněji zvážena.

Doufám, že zodpovědní lidé podpoří Divadlo Komedie a Centrum východní dramatiky. Ujišťuji, že si toho budu spolu se svými kolegy velmi vážit, neboť považuji náš společný projekt za potřebný, důležitý a užitečný pro obě strany.

 

VILIAM KLIMÁČEK

Dramatik, šéf bratislavského divadla GuNaGu

Pražské Divadlo Komedie v jeho súčasnej podobe je jediné divadlo v Čechách a na Slovensku, ktoré sa programovo venuje východoeurópskej dráme. Nešlo cestou módneho smerovania k divadlu nemecky hovoriacich krajín, ale prináša texty dramatikov, ktoré obohacujú pražský divadelný život o nové témy a udržiavajú tak dialóg Východu so Západom, ktorého nikdy nie je dostatok, ako ukazujú dnešné pohnuté časy. Komedie sa pokúša spoznať duše našich susedov prostredníctvom ich divadla. Veľmi sa prihováram za pokračovanie tohto dialógu a za ďalšiu podporu divadlu Komedie.

 

AGNIESZKA KWIATKOWSKA

Ředitelka Polského institutu v Praze

Vážený pane řediteli, s velikým znepokojením jsme přijali zprávu, že Vaší společnosti nebyl udělen čtyřletý grant Hl.m.Prahy na provozování Divadla Komedie.

Domníváme se, že divadlo se během působení paní ředitelky Evy Bergerové a Vašeho vyprofilovalo jako scéna, která obyvatelům Prahy poskytuje nebývalý vhled do dramatického umění střední a východní Evropy. Z hlediska polské dramatiky si velice ceníme neobyčejně různorodého repertoáru, který je určen širokému spektru diváků.

Divadlo Komedie pro nás není pouze jedním z pražských divadel. Podle našeho názoru díky své jedinečné dramaturgii odehrává i v celostátním měřítku nezastupitelnou roli nejen v prezentování polských divadelních her, ale i v navazování kontaktů českých a polských divadelníků. Pokud by mělo být jeho působení ohroženo, byla by zásadním způsobem narušena kontinuita sbližování polského a českého divadelního prostředí. Z našich zkušeností s partnery z kulturní a diplomatické sféry víme také, že stejně významnou roli hraje Divadlo Komedie ve vztahu k dalším zemím střední a východní Evropy, a naplňuje tak v praxi základní ideje polského a českého mezinárodního směřování, jako je visegrádská spolupráce či Východní partnerství.

Jménem Polského institutu v Praze jako stálého partnera Divadla Komedie si dovoluji vyjádřit Vám plnou podporu ve Vašich snahách o udržení činnosti této scény.

 

PROF. PHDR. VLADIMÍR JUST, CSC.

FF Karlova universita

Jsem zděšen, že už podruhé v krátké době z moci úřední – tentokrát z úradku dvou tří divadelních byrokratů v komisi, která jinak o divadle nemá sebemenší ponětí, byrokratů, za nimiž kromě jejich spanilé kariérní dráhy nestojí žádné relevantní, ani umělecké, ani badatelské, knižní či teatrologické dílo – zaniká další nadějné divadlo. V případě „Centra východní dramatiky“ je tímto úředním zásahem zamezeno dalšímu přirozenému růstu něčeho zajisté nikoli bezchybného, ale přitom co do dramaturgického profilu nesmírně cenného, vyhraněného, jedinečného a nenahraditelného. Něčeho organicky se vyvíjejícího, co navíc s houstnoucími mraky z Východu bude den ode dne stále hrozivěji a naléhavěji aktuální. Něčeho, co nemá v současném českém divadle co do programové vyhraněnosti a nepodbízivosti obdoby (a v tom, nikoli u Pařízkových epigonů, je dnešní Komedie, jakkoli jinak úplně rozdílná, ve stejné situaci jako ta Pařízkova!). Seděl jsem v grantové komisi tehdy, když se v ní už po třech letech Pařízkovy činnosti ozývaly hlasy, podporované tehdejším „bémovským“ politickým vedením, aby po divácky hubených prvých sezónách už žádný další čtyřletý grant nedostali („k čemu v Praze podporovat poloprázdné němčourské divadlo?“). Naštěstí se nám tehdy podařilo v poslední chvíli situaci zvrátit a po vyčerpávajících bojích se (bohužel omezené!) prostředky se nakonec našly. Ale moc nescházelo, a Pařízkova / Jařabova slavná éra v Praze skončila neslavně už po třech (nikoli osmi) letech. A nikdo ji už z dějin českého a evropského divadla nevymaže. A dnes? Při všech dílčích výhradách bych neřekl, že po třech a půl letech je dnešní Komedie na tom umělecky a divácky hůř než byla v téže době – ještě před svými vrcholnými lety – ta Pařízkova a Jařabova. To, co provádí grantová komise, potažmo magistrát, není promyšlená kulturní politika, ale nezákonná kulturní eutanázie.

 

KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA OSTRAVA

Ředitelka Renáta Huserová, umělecký šéf Ivan Krejčí, dramaturg Tomáš Vůjtek

Komorní scéna Aréna již několik let vyjíždí představit své inscenace pražskému publiku, ať už v rámci festivalu Ostrava v Praze nebo při jiných příležitostech (předání Ceny Marka Ravenhilla, festival Devět bran).

V Divadle Komedie jsme nalezli nejen odpovídající hrací prostoR, ale především vlídné, vstřícné a ochotné zázemí pro naši produkci. Zaujala nás rovněž snaha souboru a vedení divadla o výraznou a originální dramaturgii….

O to více jsme byli zaskočeni zprávou, že Divadlo Komedie nedostalo dotaci na příští rok a že vše nasvědčuje tomu, že v prosinci bude muset zavřít. Z vlastní zkušenosti víme, že divadlo, jeho soubor a programová orientace se buduje nejméně pět let, aby se jejich snažení dalo posuzovat.

Věříme, že výsledky, kterých Divadlo Komedie v čele s ředitelem Vojtěchem Štěpánkem již dosáhlo, jsou dostatečně průkazné na to, aby ti, kteří mají odpovědnost za přerozdělování finančních prostředků na provoz pražských divadel své stanovisko přehodnotili a pomohli Divadlu Komedie překonat jejich nelehkou situaci.

 

PETR ZELENKA, ČESKÁ REPUBLIKA

Dramatik, scénárista, filmový a divadelní režisér

Současné Divadlo Komedie v Praze je podstatné nejen tím, že jako jediné soustavně mapuje polskou dramatickou tvorbu, ale také proto, že tak nečiní bez rozmyslu, mechanicky. Dramaturgie dnešního „Káčka“ je nadprůměrná, moderní, myslí na diváka, ale nepodbízí se mu. Vejde se do ní Maslowske Mezi námi dobrý, nejlepší polská komedie posledních dvaceti let Testosteron, nebo šokující a dojemný epos Naše třída. Zánik takového divadla, sám o sobě smutny, by znamenal nejen ochuzení divácké nabídky v Praze, ale i zpřetrhání mnoho let budovaných vazeb mezi námi              a našimi polskými sousedy.

Nerad bych za rok parafrázoval Dorotu Maslowskou: „První podzimní plískanice trávíme nejraději v útulném sále divadla Komedie, do kterého ale nechodíme, protože toto divadlo již neexistuje.“

 

VLADIMÍR VALOVIČ

Ředitel Slovenského institutu v Praze

SI Praha úzko spolupracuje s Divadlom Komedie, ktoré sa vo svojej programovej štruktúre orientuje na propagáciu slovanskej dramatickej tvorby, čo je veľmi pozitívny počin v dnešnom globálnom svete. Zameriava sa najmä na náročnejšieho diváka s akcentom na mladú generáciu. Ztohto dôvodu SI Praha vyjadruje plnú podporu tejto záslužnej činnosti, ktorá obohacuje kulturne dianie nielen v ČR auvádzaním slovenských dramatikov podporuje myšlienku česko-slovenskej vzájomnosti.

 

MONS. VÁCLAV MALÝ

Pomocný biskup pražský, držitel Řádu T.G.M. III. třídy

Zhlédl jsem několik představení v Divadle Komedie. Náměty her nebyly laciné, nastolovaly vážné otázky. Autoři některých dramat byli dosud u nás neznámí. Tyto skutečnosti svědčí o hledačství a poctivosti dramaturgie a úsilí celého kolektivu zvládnout nelehké výzvy a kladené nároky. Soubor herců se silnou vůlí pokračuje na cestě lemované pochopitelnými limity. Byla by to velká škoda, pokud by trnitá stezka k vyprofilování byla přerušena a nebyl dán prostor k růstu. Doufám, že v dohledné době se dočkáme příjemného překvapení při uvedení dalšího u nás neznámého a zároveň kvalitního dramatika.

 

 

Zdroj: Divadlo Komedie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.